Porady

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Każdy budynek usługowy, przemysłowy czy mieszkalny wyposażony jest w elementy instalacji elektrycznej. Wymagania prawne nakładają na ich właścicieli obowiązek okresowych przeglądów, które poprawiają funkcjonalność i pomagają uniknąć zagrożeń pożarowych. Jakie czynności wykonywane są podczas takiego przeglądu? Jak często należy go przeprowadzać? Dla kogo jest obowiązkowy? Oto odpowiedzi!

Czym jest przegląd instalacji elektrycznej?

Jeśli chodzi o przegląd instalacji elektrycznej, jest to złożona czynność obserwacyjno-pomiarowa, która ma na celu zbadanie poprawności montaż i funkcjonowania wszystkich elementów instalacji elektrycznej w obiekcie. Wykonywana jest przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. Przegląd elektryczny pod względem prowadzonych prac i wymagań stawianych elektrykom nie różni się niczym od odbioru technicznego instalacji elektrycznej w nowopowstałych obiektach lub przy budowie nowych instalacji elektrycznych. Kto może wykonać przegląd instalacji elektrycznej? Jeśli elektryk ma uprawnienia do wykonania protokołu odbioru, może też wykonać okresowy przegląd.

Jakie są etapy wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej?

Trzeba zaznaczyć, że pomiary instalacji elektrycznych to tylko jeden z elementów całego procesu. Przegląd bazuje na kilku ważnych krokach, które realizowane są zawsze i to bez względu na charakter obiektu. Najważniejsze z nich to:

  • Badanie wizualne. Przegląd rozpoczyna się od dokładnego badania organoleptycznego wszystkich elementów instalacji elektrycznej. Inspektor lub elektryk ocenia stan kabli, gniazdek, przełączników, oświetlenia, rozdzielni elektrycznych, zabezpieczeń i innych elementów. Ten etap przeglądu instalacji elektrycznej odbywa się najczęściej na odłączonym zasilaniu.
  • Sprawdzanie dokumentacji technicznej. Elektryk może analizować dokumentację techniczną instalacji elektrycznej, taką jak schematy elektryczne, plany układu przewodów i dane dotyczące obciążenia.
  • Testowanie elementów instalacji. Kontrola instalacji elektrycznej wymaga testów wybranych urządzeń elektrycznych, takich jak gniazdka, przełączniki, oświetlenie, bezpieczniki czy wyłączniki różnicowoprądowe (RCD). Testy te pomagają zidentyfikować ewentualne problemy związane z bezpieczeństwem lub wydajnością.
  • Pomiar parametrów elektrycznych. Elektryk może wykonywać pomiary, takie jak sprawdzenie napięcia, natężenia prądu, oporu i impedancji, aby ocenić, czy instalacja działa zgodnie z normami bezpieczeństwa i wydajności.
  • Sporządzenie protokołu. Sprawdzenie instalacji elektrycznej kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera wyniki przeglądu, ewentualne zalecenia i informacje dotyczące stanu instalacji elektrycznej.

Dla kogo przegląd instalacji elektrycznej jest obowiązkowy?

Prawo budowlane w art. 29, ust.1 oraz art. 62 wskazuje na typy obiektów, dla których jest obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej. Wyjątkiem jest zabudowa jednorodzinna, która nie jest objęta obligatoryjnym przeglądem cyklicznym. Wymagania stawiane przez Prawo budowlane nakładają powinność na właścicieli takich obiektów lub zarządców. To oni zlecają przegląd instalacji elektrycznej. Czy jest obowiązkowy dla właściciela domu jednorodzinnego? Nie, ale warto go wykonywać dla własnego bezpieczeństwa i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Jak często wykonuje się przegląd instalacji elektrycznych?

Art. 62 ust.1 w punkcie 2 wskazuje na cykliczność realizacji badania urządzeń elektrycznych. Co ile przegląd instalacji elektrycznej powinien być wykonywany? Według zaleceń jest to co najmniej raz na 5 lat. Nie oznacza to jednak, że nie można realizować go częściej. W niektórych przypadkach (zagrożenie wybuchem, warunki żrące, ryzyko pożaru czy niebezpieczeństwo dla dużego skupiska ludzi) taki przegląd wykonuje się raz w roku.

Poza tym niektóre elementy instalacji elektrycznej mogą wymagać częstszej kontroli. Zalicza się do nich np. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, które mają ścisły związek z pojawieniem się zagrożenia pożarowego czy nagłym zanikiem zasilania. W przypadku obu tych instalacji badanie realizowane jest co najmniej raz do roku.

Similar Posts