Nieruchomości

Oddanie‌ ‌twojej‌ ‌nieruchomości‌ ‌opóźnia‌ ‌się?‌ ‌Sprawdź,‌ ‌jakie‌ ‌masz‌‌ prawa!‌ ‌

Oddanie‌ ‌twojej‌ ‌nieruchomości‌ ‌opóźnia‌ ‌się?‌ ‌Sprawdź,‌ ‌jakie‌ ‌masz‌‌ prawa!‌ ‌

Opóźnienia w oddaniu nieruchomości przez dewelopera mogą wiązać się ze stratami dla ich klientów. Szczególnie poszkodowani mogą być klienci, którzy na zakup mieszkania zaciągnęli kredyt hipoteczny, ale też osoby, które do czasu wprowadzenia się do swojej nowej nieruchomości są zmuszone wynajmować inną. Niezależnie od tego, jak długo jesteśmy zmuszeni czekać i bez względu na powód zaistniałej sytuacji, przysługuje nam prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w oddaniu budynku lub mieszkania. Mamy również prawo do odstąpienia od umowy, zawartej z deweloperem. Warto jednak przed podpisaniem z deweloperem umowy zakupu nieruchomości, sprawdzić wszystkie jej zapisy traktujące o jego odpowiedzialności w razie powstałych opóźnień w oddaniu tej nieruchomości.

Grunt to właściwy zapis w umowie

Przed podpisaniem umowy zakupu nieruchomości, koniecznie dokładnie ją przeczytaj, a najlepiej skonsultuj z prawnikiem. W każdej tego typu umowie określane są terminy przekazania nieruchomości nabywcy i zazwyczaj mowa jest o kolejnych etapach prac, które deweloper zobowiązuje się zakończyć w podanych terminach. Na ewentualne przesunięcia tych terminów mogą wpływać m.in. czynniki o charakterze formalno-administracyjnym (związane z uzyskiwaniem pozwoleń i czasem oczekiwania na wszelkie decyzje związane z prowadzoną budową), niesprzyjające warunki pogodowe (mowa tu o skrajnie niekorzystnych czynnikach pogodowych, które uniemożliwiają prowadzenie prac budowlanych lub termoizolacyjnych w budynku), konieczność wykonania dodatkowych prac (wynikła w trakcie budowy), czynniki wyższe (mowa tu np. o klęskach żywiołowych, stanie nadzwyczajnym w państwie itp). Jeżeli opóźnienie wynika z innych przyczyn, nie określonych w umowie, wówczas deweloper jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania klientowi.

Jak dochodzić odszkodowania od dewelopera?

W przypadku opóźnienia w oddaniu nieruchomości, klient ma prawo ubiegać się o wyegzekwowanie od dewelopera kar umownych, których wysokość jest ustalona w określonym zapisie w umowie, oraz odszkodowania za poniesione z tego tytułu straty materialne. Wysokość kar umownych określa się procentowo w stosunku do ceny konkretnej nieruchomości. O wypłatę odszkodowania zaś można się ubiegać wówczas, jeśli z powodu opóźnienia w oddaniu budynku powstała konkretna szkoda po stronie nabywcy. Ubieganie się o wypłatę kary umownej nie wyklucza występowania o odszkodowanie. 

W jakich okolicznościach zatem możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania od dewelopera?

  • Opóźnienia w terminie zakończenia budowy i oddania budynku skutkuje koniecznością przedłużenia najmu lokalu zastępczego i poniesieniem kosztu dodatkowego.
  • Opóźnienia w oddaniu budynku wiążą się z opóźnieniem w przeniesieniu własności na nabywcę. W konsekwencji, nabywca jest zmuszony płacić wyższy raty kredytowe, a to generuje nieplanowane straty finansowe.
  • Niedotrzymywanie terminów usunięcia zgłoszonych przez nabywcę wad nieruchomości, wskutek czego zmuszony on jest do zlecenia usunięcia wady przez innego wykonawcę na własny koszt.

Nie daj się nabić w butelkę!

Deweloperzy często rezygnują w umowach sprzedaży nieruchomości z zapisów o wysokości kar umownych, zabezpieczając się w ten sposób przed odpowiedzialnością. Praktykuje się też zaniżanie tych kar, które w żaden sposób nie są równe możliwie powstałych szkodom wskutek opóźnienia w oddaniu lokalu. Warto wiedzieć, że w przypadku zapisu w umowie wysokości kar umownych poniżej 0,019% od ceny nieruchomości za każdy dzień zwłoki, mamy prawo dochodzić swoich roszczeń nawet na drodze sądowej, podważając ten zapis jako niezgodny z obowiązującym prawem.

Similar Posts